V roce 2018 provedl Hasičský záchranný sbor na území města Kolína 66 kontrolních akcí

30.11.2018
V probíhajícím roce 2018 bylo provedeno na území města Kolína a blízkého okolí celkem 66 kontrolních akcí, mezi nimiž byly komplexní kontroly, tematické kontroly, úkony předcházející kontrole, kontrolní dohlídky a mimořádné kontrolní akce stanovené Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (kontroly kulturních památek, stavby pro shromažďování většího počtu osob) dále byly provedeny i mimořádné tematické kontroly, kde cílem bylo prověřit stav požární bezpečnosti v restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích, ubytovnách atd. Objekty ke kontrole určila Policie ČR.
Mezi nejčastější závady v roce 2018 patřily:
- neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany
- neudržování volných únikových cest
- nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů
- neaktuálnost dokumentace požární ochrany

 Kontrolní činnost je prováděna jako součást státního požárního dozoru a plní zejména následující úkoly:
- vykonává státní požární dozor formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších   
 předpisů (dále jen zákon o PO) a prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,
- zpracovává plány kontrolní činnosti,
- podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany,
- podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými   
přípravky,
- zajišťuje schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
- zajišťuje schvalování dokumentace zdolávání požárů,
- vydává rozhodnutí na základě zjištěných porušení předpisů o požární ochraně,
- zabezpečuje preventivně výchovnou činnost,
- provádí metodickou a poradenskou činnost ve vztahu k právnickým, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám.

Předmětem kontroly je zkoumání skutečného stavu a jeho porovnání se stavem žádoucím, jenž je vymezen stanovením příslušných povinností uložených zákonem či na základě zákona. Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly „Úkon předcházející kontrole“, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu či nikoliv.

 Kontroly rozdělujeme do tří kategorií:

- komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně,

- tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany předem vymezené oblasti,

- kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření.

Dokumentaci požární ochrany není-li zákonem o PO nebo vyhláškou o požární prevenci stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (viz. § 11 zákona o PO).

Z provedené kontroly se zpracovává protokol. V protokole jsou uváděny zjištěné nedostatky a dále je zde uvedena povinnost kontrolované osoby podat písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, je orgán vykonávající státní požární dozor dle § 36 zákona o PO oprávněn:

- vyloučit věc z užívání,

- zastavit činnost,

- zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru).

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Dle § 76 zákona o PO může Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do 500.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.00 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně.


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1154230 |