Preventivní úkony v rámci stavebního požárního dozoru při výstavbě nových objektů

19.12.2018
Stavební prevence je jednou z činností vykonávané v rámci státního požárního dozoru, kde HZS vystupuje jako dotčený orgán pro řízení vedená podle stavebního zákona. Vždy se jedná o výkon státní správy na žádost. Stavby až na výjimky posuzují místně příslušné územní odbory HZS.  Jedná se o posuzování stavební dokumentace u staveb dle § 31 definovaných zákonem č. 133/1985 o požární ochraně z hlediska stanovených podmínek požární bezpečnosti staveb.
Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) podle § 41 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Případně v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Základní podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb jsou stanoveny zákonem o požární ochraně a v podrobnostech vymezeny jeho prováděcími předpisy v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx a další navazující ČSN.

Výsledkem posuzování podkladů a dokumentace staveb a ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, je závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které je podkladem k dalšímu řízení vedenému stavebními úřady podle stavebního zákona. Závazné stanovisko včetně uplatněných podmínek je pro místně příslušný stavební úřad závazným dokumentem.

Posuzování podkladů a dokumentace staveb se týká územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky.

Výše popsaná legislativa v praxi znamená, že státní požární dozor se pro stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle § 103 zákona č 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon), vykonává jen pro nadzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice, pro nadzemní vedení distribuční soustavy v plynárenství a pro nadzemní vedení rozvodných tepelných zařízení.

Pokud se jedná o posouzení dokumentace jednoduchých staveb dle § 104 stavebního zákona - ohlášení stavby, zde je již státní požární dozor vykonáván u více druhů staveb. Mezi tyto stavby patří například stavby rodinných domů a domů pro rodinnou rekreaci o celkové zastavěné ploše nad 200m2 s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Stavby do 70m2 celkové zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m, slouží-li pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny.

Příslušník pracoviště stavební prevence HZS ÚO Kolín vydá ročně kolem 480 stanovisek k výše citovaným projektovým dokumentacím projednávaným na stavebním úřadě města Kolín a okolí.

U dokončené stavby, pokud se k jejímu projektu vyjadřoval orgán státního požárního dozoru, probíhá ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzené dokumentace, viz výše, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a předložených podkladů. V praxi to znamená u jednodušších realizací minimálně jednu fyzickou prohlídku stavby před jejím uvedením do užívání.

Příslušník pracoviště stavební prevence HZS ÚO Kolín se průměrně ročně zúčastní 180 těchto kontrolních prohlídek. Při nich se ověřuje zejména správnost provedení stavebních konstrukcí s požadovanou požární odolností, instalace projektovaných požárně bezpečnostních zařízení a jejich provozuschopnost. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení dle požadavků schváleného PBŘ musí stavebník prokázat dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti.


 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1322093 |