Bezpečně do školy
S ohledem na konec  prázdnin a začátek nového školního roku, jsme pro Vás  připravili několik rad týkajících se bezpečné cesty do školy.
Rodiče, kteří doprovázejí své ratolesti do školy či školky, vycházejte z domu včas. Nezapomeňte, že Vaše  chování se stává vzorovým chováním pro Vaše děti. Pokud budete ve spěchu přebíhat silnici, je vysoká pravděpodobnost, že toto učiní i Vaše děti.
 

Snažte se  dětem vštípit několik zásad.  

Silnice je  nebezpečná.
Přecházej na místě, které je bezpečné. V místě, kde je dobře vidět na obě příjezdové strany. Nejbezpečnější je přechod pro chodce-zebra.
Pokud je přechod vybaven semaforem pro  chodce, vždy se řiď jeho pokyny. 
Před vstupem do silnice se musíš  rozhlédnout a to VŽDY, i když svítí zelený panáček.
Nezapomeň auto zleva je ti nejblíž, proto se  musíš podívat na toto stranu jako první, pak na druhou a znovu zkontroluj , zda se zleva neblíží vozidlo.
Přes silnici nepřebíhej. Přecházej rovně (nejkratší cestou) a rychle, ale neběhej.
 

Děti po dlouhé době opět vidí své kamarády. POZOR,  aby toto nadšení ze shledání neskončilo pod koly vozidel.V blízkosti silnice mějte vždy děti pod kontrolou.

Zároveň apelujeme na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a byli obezřetní v  blízkosti  škol. Díky své obezřetnosti můžete  zabránit  neštěstí.
Policie České republiky Územní odbor Kolín Vám i Vašem dětem přeje klidný a úspěšný  nadcházející školní rok.


 

Protikuřácký zákon

Kouření teď může uškodit nejen vašemu zdraví, ale i vaší peněžence.

Od  31.5.2017 platí Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, takzvaný protikuřácký zákon, který znamená úplný zákaz kouření na vybraných místech. Přinášíme vám stručný přehled míst, kde už si cigaretu nezapálíte.

 

 

Místo

Specifikace zákazu

Restaurace, kavárny, bary

Vnitřní prostory všech restaurací. Výjimku tvoří vodní dýmky a elektronické cigarety.

Veřejná doprava

Zákaz platí pro zastávky, bez rozlišení zda je krytá či nikoli. Zapálit si nesmíte ani v samotném prostředku veřejné dopravy.

Zdravotnická zařízení

Zákon se vztahuje na vnitřní prostory. Ze zákazu jsou vyňaty psychiatrická pro léčbu závislostí.

ZOO

Výjimku tvoří vnější vyhrazený prostor.

Dětská hřiště, sportoviště

Úplný zákaz.

Kulturní zařízení

Ve vnitřních prostorách všech typů po dobu konání se kouřit nesmí např. kino, divadlo, diskotéka apod.

Letiště

Možno kouřit v oddělených kuřárnách.

Školy, školská zařízení

Zákaz ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol. Zákaz kouření v okolí škol pak může zavést obec obecně závaznou vyhláškou.

                                                                                                         Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zákon se týká i elektronických cigaret. Zákaz těchto je všude tam, kde zákon zakazuje kouření. Výjimkou jsou již zmíněné stravovací služby a oddělené kuřárny.

Sankce pro porušení zákona=pokuta až do výše 5.000,-Kč.

Kontrolu dodržování protikuřáckého zákona, již nyní provádějí i kolínští policisté. Samozřejmě, že v začátku platnosti zákona, případné porušení řeší spíše domluvou či upozorněním.

 

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán!
Konec dubna se blíží, čeká nás Filipojakubská noc.

Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči a policisté pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.

V této souvislosti neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

 • Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.

 

 • Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

 

 •  Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí - jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

 

 • Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, nafta či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní je použití  pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

 

 • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

 

 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

 

 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.

 

 • Mnohde lidé při pálení čarodějnic přeskakují vatry. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“
  Pokud vám hoří oděv, neutíkejte - během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Pokud je oblečení přiškvařené k ráně, rozhodně jej sami nesundávejte nebo nestrhávejte. Při popálení okamžitě volejte linku 155, kde vás povedou první pomocí než na místo dorazí sanita. Myslete na, že špatně provedená první pomoc může popálenému spíše uškodit.

 

 • Právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit HZS spalování hořlavých látek na volném prostranství- tedy i pálení „čarodějnic“- přičemž musí dbát jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce. Zmíněné oznámení se provádí písemně, prostřednictvím spisovny ( spisovna@sck.izscr.cz) nebo na telefonicky na čísle 950 870 157 a to minimálně 5 dní předem.

 

Každopádně i v případě , kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu oznámit HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky prostřednictvím internetu, na adrese www.hzssck.cz v záložce „ evidence pálení“. Při ohlášení je nutno uvést místo, čas pálení, odpovědnou osobu včetně kontaktu na ní a přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným oznámením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během Filipojakubské noci hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísle tísňových linek, které slouží k přímé pomoci.

 

 • Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.


 

 • Pokud se vám oheň vymkne z rukou ihned volejte linku 150 nebo 112.

 

Pamatujte, že i chvilková nepozornost či neopatrnost může způsobit velké neštěstí Vám i druhým. Proto si dejme pozor, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.

Kolínští policisté spolu s hasiči přejí krásnou Filipojakubskou noc.

Jarní měsíce v silničním provozu

Nejen velikonoční svátky, ale jarní dny obecně, mají z  pohledu silničního provozu svá úskalí.  Dobré povětrnostní podmínky lákají na silnice i řidiče, kteří přes zimu raději nevyjíždějí. Oproti zimním měsícům je proto nutné počítat s  vyšší intenzitou provozu. Řidiči by ale neměli zapomínat na proměnlivost jarních povětrnostních podmínek a uvědomovat si riziko tvorby lokálních námraz a dalších rozmarů počasí. Na opatrnost by neměli zapomínat také řidiči, kteří usedají za volant (řídítka) po několika měsíční pauze. Jízdu je vždy nutné přizpůsobit  aktuálním schopnostem.

 

Velikonoční dny a navazující prázdniny bývají spojeny například s  pořádáním kulturních, společenských či církevních akcí nebo rodinnými výlety. Cesty za takovými událostmi mohou významně ovlivnit plynulost provozu. Komplikace lze očekávat zejména ve větších městech nebo na frekventovaných komunikacích. Řidiči by proto měli věnovat pozornost dopravním informacím a včas na ně reagovat. Mohou se tak vyhnout kolonám nebo předejít dopravní nehodě.

 

S velikonočním obdobím je spojeno také požívání alkoholických nápojů. Řidiči, cyklisté i chodci by si však měli uvědomit, že do silničního provozu alkohol nepatří.

 

Jako každý rok, i tyto velikonoční svátky budou kolínští policisté dohlížet na plynulost v silničním provozu a neopomenou ani kontrolu alkoholu, či jiných návykových látek, za volantem.

Jde nám o Vaše bezpečí.
Být dobře vidět, v silničním provozu, znamená mnohdy PŘEŽÍT!

Vidět a být viděn je základem bezpečnosti v silničním provozu. Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě. 

Při pohybu na pozemních komunikacích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout.

Pestré oblečení a reflexní prvky!

Je prokázáno, že pokud se na komunikaci pohybuje člověk, který má na sobě tmavý oděv, je řidič schopen zaznamenat jej na vzdálenost 18 metrů.

Lepší to je už například se žlutou barvou oblečení, kdy je chodec viděn na  vzdálenost 37 metrů,  bílý oděv řidič zaregistruje  na 55 metrů. Nutno zmínit, že  ani tato vzdálenost není v noci na bezpečné vyhnutí se chodci dostačující. Chodci by proto vždy měli mít na svém oblečení nějaký prvek, který by je více zviditelnil. K dispozici máme například fluorescenční materiály ty zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré.

 

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

 

Mějme na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky. Více informací o viditelnosti zde.

Je Vaše dítě obětí šikany?
Odhalit a rozpoznat šikanu bývá někdy velmi obtížné. Při podezření je nezbytná vzájemná  spolupráce školy s rodinou žáka i agresora.
Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, případně skupinu lidí. Probíhá úmyslně a většinou opakovaně s použitím agrese a manipulace. Může se projevovat několika způsoby:
 • Fyzické násilí
  Dítě může být kopáno, bito, popliváno atd.

 • Verbální projevy
  Verbální obtěžování může být namířeno proti pohlaví, nebo mít formu nadávek etnickému původu, psychické či fyzické vadě apod.

 • Vyloučení, izolace
  Šikana může být i nepřímá, třeba tím, že se šikanující chová, jakoby druhý člověk neexistoval. Jednoduše je vyloučen z diskuzí a jiných aktivit těmi, o kterých si původně myslelo, že jsou jeho kamarádi.

 • Poškozování majetku, krádež manipulace s věcmi

  Žákům může být poškozen či ukraden jejich majetek. Prostřednictvím fyzické hrozby může být šikana použita k tomu, aby žák šikanujícímu předal svůj majetek.
 • Násilné a manipulativní příkazy
  Oběť je donucena k jednání, které by jinak běžně nevykonalo. Například vypít limonádu, do které bylo napliváno, klečet a prosit o milost apod.

Šikanování se dotýká každého, nejenom agresora a oběti, ale i ostatních dětí, kteří tomuto přihlížejí.

 Příznaky šikanování
 

 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.

 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Usíná s páčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. "Nechte mě!"
 • Chodí domu zbité, umazané, chybějí mu části oděvu.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, dlouhodobé i celoživostní.

 

Všímejte si neobvyklé chování u Vašich dětí. Vždy buďte aktivní. Svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co Vám vyprávějí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a není to řešení. Neznalost problému vede řadu lidí k tomu, že se jedná pouze klukovinu. Šikanování je v řadě případů trestnou činností.

Šikana sama od sebe obvykle nepřestává.

 Pokud máte důvodné podezření ze šikany, pak jednejte bez prodlení. Šikanu je potřeba okamžitě ohlásit. 
Prvním krokem by mělo být informovat o situaci učitele. Následně  je možné informaci předat  řediteli školy a případně  jinému  orgánu školské správy, jako je zřizovatel školy - kraj (SŠ), město (ZŠ) nebo Českou školní inspekci.
Šikana nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu a její řešení je často interní záležitostí školy. Ve vážných případech je však na místě  informovat policii.
Nejdůležitější ze všeho je poskytnout v takovém případě  podporu Vašemu dítěti a k jeho problému přistupovat vážně a svědomitě.

 

Novinky v dopravě
Víte k jakým změnám došlo v  zákoně  č. 361/2000 Sb.  o pozemních komunikacích? Připravili jsme pro Vás  shrnutí  těch nejdůležitějších.

Od 20. února 2016, nabyla účinnost novela zákona č. 361/20000 Sb. o pozemních komunikacích. Tato mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky.

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 -2.000,-Kč, ve správním řízení je pak sankce 1.500,-Kč až 2.500,-Kč. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

To však není jediná novinka, kterou tato novela přináší:

Řidič nově nesmí:

Řídit vozidlo na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

Oprávnění pro policistu zadržet osvědčení o registraci vozidla:

Nově může policista zadržet osvědčení o registraci vozidla v případě, že při silniční kontrole nebo objasňování dopravní nehody zjistí závažnou technickou závadu. Zadržet je možné osvědčení o registraci vozidla i v případě, že jej řidič policistovi nepředloží (fikce zadržení).

Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.

V praxi pak řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže protokolem o provedení technické kontrole, že závady byly odstraněny.

Policista rovněž může při zjištění závažné a nebezpečné závady, odebrat nebo zkrátit na 30 dní technickou způsobilost.

Povinnost pro odesílatele:

Odesílatel je nově povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu.

Nová pravidla pro osobní přepravníky (Segway):

Před novelou zákona nebyl upraven pohyb těchto vozítek v silničním provozu, vztahovali se ně stejná pravidla jako na chodce. V současné době již toto neplatí a uživatelé vozítek segway dostali jasná pravidla a omezení. Zákon nově definuje, co se rozumí osobním přepravníkem a definuje podmínky jeho užívání.

Uživatel tzv. osobního přepravníku se s tímto může pohybovat po chodníku pouze rychlostí chůze. Na cyklostezce pak rychlostí jako cyklisté. Nicméně v obou případech platí, že nesmí dojít k ohrožení nebo omezení ostatních účastníků silničního provozu.

Kauce při spáchání přestupku:

V případě, že řidič nesloží kauci, kterou mu policista stanoví kvůli riziku obcházení správního řízení, bude policista nově moci zadržet osvědčení o registraci vozidla.

Zastavování vozidel:

Nově budou moci vozidla zastavovat i oprávněné osoby při doprovodu nadrozměrných nákladů a při zvláštním užívání komunikace (sportovní, kulturní a další akce).

Sankce:

Větší postihy za nezastavení při silniční kontrole nebo za jízdu přes železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno.

Nově rovněž nebude možné upustit od zbytku uloženého zákazu činnosti v případě, kdy řidič řídil pod vlivem drog nebo alkoholu a neuhradil vyměřenou pokutu.

 

 

Pozor na podvodníka!
Toutu cestou chceme upozornit na  podvodníka, který vystupuje jako zaměstnanec firmy, zabývající se opravami kanalizací.
Dosud neznámý muž se pod záminkou opravy kanalizace dopustil krádeže finanční hotovosti. Muž, pro zvýšení důvěryhodnosti,  je oplečen  v pracovním oděvu s označením firmy a předkládá písemné rozhodnutí  o opravě kanalizace spojené s uzávírkou vody. Pomocí této lsti využije  situace a v nestřežený okamžik odcizí finanční hotovost.

Není vyloučeno, že zmíněný podvodník může vystupovat i jménem jiné firmy ,s jiným scénářem, proto  vyzýváme k větší  obezřetnosti.
Popis muže: zdánlivé stáří 40 až 50 let, snědé pleti, menší silnější postava, krátké prošedivělé vlasy, monterky tmavě modré barvy, žlutá reflexní vesta ( viz fotografie níže).

Jakékoli informace  k osobě pachatele nám prosím sdělte, prostřednictvím těchto stránek nebo na linku 974 874 710.
Děkujeme za pomoc  Policie ČR Územní odbor Kolín
Střet osobního vozidla a motocyklu, zasahoval profesionální záchranář a strážníci MP Kolín
Dne 25. 3. 2015 v cca 8:35 hod. uslyšeli strážníci, kteří prováděli údržbu služebního vozidla na dvoře MP Kolín, tupou ránu. Okamžitě nasedli do vozidla a jeli směr světelná křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky, kde došlo ke střetu osobního vozidla a motocyklu.
Protože kolem právě projížděl zaměstnanec Rychlé záchranné služby v civilu, který měl u sebe profesionální brašnu pro poskytnutí první pomoci, okamžitě začal zraněnému muži poskytovat první pomoc. Strážníci Jan Blecha a Jan Marušák zapnuli na vozidle, které zaparkovali v místě křižovatky, „maják“ a začali spolupracovat se záchranářem při poskytování první pomoci zraněnému řidiči motocyklu. Muž z osobního vozidla nebyl viditelně zraněn. Přivolaná Rychlá záchranná služba se dostavila na místo, lékař si řidiče motocyklu převzal do okamžité péče.

Na místo dopravní nehody byla přivolána hlídka Policie České republiky, která vyšetřuje dopravní nehody, hlídka OO PČR, která řídila provoz na křižovatce, a hasiči, kteří zajistili likvidaci provozních kapalin na vozovce. Strážníci, kteří po odjezdu RZS prováděli asistenci na místě střetu, předali zjištěnou totožnost účastníků nehody PČR.

Velké poděkování patří záchranáři, muži, který byl „v pravý čas na pravém místě“ a poskytl zraněnému profesionální pomoc. Strážníci Jan Blecha a Jan Marušák patří ke zkušeným strážníkům MP Kolín.
Jan Marušák je držitelem „Medaile prof. MUDr. Jana Janského“ (též Zlatá Janského plaketa) - nejvyšší ocenění, které je předávané bezpříspěvkovým dárcům krve za více než 40 bezplatných odběrů.
 

Za Městskou policii Kolín
str. Helena Honkiszová, Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Muž chtěl zřejmě spáchat sebevraždu, zabránili mu v tom strážníci MP Kolín
Občané ohlásili na MP Kolín, že na Masarykově mostě sedí na zábradlí muž a chová se velmi podivně. Na místo oznámení se okamžitě dostavili strážníci Městské policie Kolín, kteří muže, ke kterému velmi opatrně a za stálé zklidňující komunikace přistoupili, zachytili.
Muže posadili na chodník a z rozhovoru s ním usoudili, že zřejmě opravdu chtěl muž spáchat sebevraždu.Vzhledem k této nastalé situaci byl nezraněný muž převezen na policii, kde si ho převzal službu konající policista k dalšímu opatření.
Muž se neozýval příbuzným, z obavy o jeho život a zdraví zasahovali strážníci MP Kolín
Městská policie Kolín přijala oznámení ženy z Prahy o tom, že se domnívají, že jejich příbuzný bydlící v Kolíně je ohrožen na životě, delší dobu se jim neozýval a nepodařilo se jim s ním telefonicky spojit.

Strážníci MP Kolín za pomoci sousedů, kteří měli klíče, se snažili do domu dostat. Avšak toto se jim nepodařilo z důvodu zasunutých klíčů zevnitř. Z důvodného podezření z bezprostředního ohrožení na životě zdraví osoby využili strážníci svého zákonného oprávnění a vytrhli mříž u okna, aby se dostali do domu. V prostoru pokoje ležel muž na zemi a jen nepatrně komunikoval. Na místo byla přivolána Rychlá záchranná služba, která si muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín. Vzhledem k tomu, že měl v domě psa, dohodli se příbuzní muže s Městským útulkem, že zde bude pes umístěn po dobu hospitalizace příbuzného.

 

Strážníci zachránili mladíka, který chtěl skočit z mostu
V pátek 10. října večer přijali strážníci Městské policie Kolín, na tísňovou linku 156, oznámení. Občané uvedli, že na Starém mostě v Kolíně sedí na zábradlí mladý muž. Na místo oznámení se okamžitě dostavily Hlídky městské policie. Zjistily, že se oznámení zakládá na pravdě. Po intenzivní komunikaci se strážníkům podařilo muže sundat z mostu a posadit ho na zem. Mladík z okresu Kolín jim uvedl, že chtěl skočit z mostu z důvodu rozchodu se svoji přítelkyní. Strážníci následně přivolali Policii ČR a rychlou zdravotnickou pomoc, která si ho převzala do své péče.
str. Helena Honkiszová
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Městská policie Kolín
Kolínští kriminalisté zadrželi 17 g pervitinu.

U vlakového nádraží v Kolíně  byl kriminalisty  kontrolován dvaadvacetiletý muž, u kterého  byly zajištěny dva   igelitové sáčky s krystalickou látkou. Test ukázal, že  se jedná o metamfetamin. Muž byl na místě zadržen a  následovala domovní prohlídka, při které byly nalezeny  další igelitové sáčky. Celkem  bylo  zajištěno 17 gramů zmíněné látky.

Odběr novinek


Přejet si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

npor--Ing--Vlastimil-Hruska-vedouci-oddeleni-DI-Kolin.jpg
npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátu

Odběr novinek


Přejet si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 309627 |