Programy primární prevence

Preventivní programy pro žáky základních škol, které pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy rizikového chování.

„Chceme oslovit mladé lidi ze základních škol v regionech Kolín a Kutná Hora + Jičín a Hradec Králové, Pardubice , bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.“

Program primární prevence Prostor plus, o.p.s. se zaměřuje na specifickou formu prevence rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního kolektivu na 1. a 2. stupni ZŠ, jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná Hora + Jičín a Hradec Králové, Pardubice.

Program primární prevence Prostor plus, o.p.s. se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších projevů rizikového chování jako: rasismus, xenofobie, šikana, kyberšikana, projevy agrese, sexuální rizikové chování a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).

Program splňuje základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, jeho kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, jeho zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Mezi stěžejní cíle programu patří rozvoj a podpora sociálních dovedností, předcházení či oddálení prvního kontaktu s ohrožujícími jevy a podpora pozitivních vazeb v kolektivu.

Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou dbáme zvláště na jazyk a formu předávaných informací, který je vždy uzpůsoben a přiblížen danému věkovému složení skupiny. Srozumitelnost a pochopení sdělení je v tomto případě cestou k úspěchu. Třídu i třídního učitele motivujeme ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci.

Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Snažíme se spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, naslouchat.

Primární prevence

 
POLICIE ČR - kariéra PÁTRÁNÍ - ODKAZY

“Děláme Kolín
bezpečný”

 
 
 

Odběr novinek


Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...
  Celkový počet uživatelů: 1016905 |