Instituce zajišťující bezpečnost ve městě

Základní složky IZS:

Policie ČR – územní odbor Kolín

Role Policie ČR je dána zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony.
Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor ČR. Vznikla dne 15. července 1991 přeměnou Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. S účinností od 1. ledna 2009 je činnost Policie upravena novým zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Jejímž úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie, jejichž územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

Policie ČR - územní odbor Kolín

HZS – Středočeského kraje - územní odbor Kolín

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. HZS Středočeského kraje má 9 územní odboru, jeho krajské ředitelství se nachází v Kladně. Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou  integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na mimořádné události. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS ČR ve své působnosti i ochranu obyvatelstva - podobně, jako tomu je i v některých dalších evropských státech.

HZS – Středočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba - stanoviště Kolín

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči.

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťují výjezdové skupiny:

  • rychlá zdravotnická pomoc (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka ve složení řidič-záchranář a zdravotnický záchranář
  • rychlá lékařská pomoc (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou ve složení řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a lékař (min. 1 atestace v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace nebo pediatrie, avšak nejvhodnější je atestace v oboru urgentní medicína)
  • rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous[2] (RV) s nejméně dvoučlennou posádkou ve složení řidič-záchranář a lékař, která pracuje nejčastěji v součinnosti s výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci ve víceúrovňovém setkávacím systému
  • letecká záchranná služba (LZS), v níž je zdravotnická část osádky nejméně dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař.

Ostatní složky IZS:

Městská policie Kolín

Obecní policie je v ČR druh orgánu prosazování práva, který je podřízen místní samosprávě, nikoliv jako Policie ČR centrální moci vlády. Místní samospráva nese veškeré náklady na provoz obecní policie, která působí zejména v oblasti veřejného pořádku na úrovni obcí a měst. Obecní policie má omezenější pravomoci oproti policii celostátní. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem nebo statutárním městem se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci.

Městská policie Kolín
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1241640 |