Prevence kriminality - Městská policie Kolín

Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín vytváří vlastní přednáškovou činnost na daná témata, k nimž patří především preventivní programy se zaměřením na tyto rizikové situace a rizikové chování:
(sociálně-patologické jevy, trestní odpovědnost - rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, základy chování na silnici „chodec a cyklista“, prevence úrazů v domácím i venkovním prostředí, závislostní chování apod.).

Preventivní programy jsou koncipovány tak, aby se dané skupiny seznámily s uvedenou problematikou a dostaly tak potřebné informace ohledně správného a bezpečného chování a jednání. Jsou realizovány zkušeným lektorem s odpovídajícím vzděláním, dlouholetou praxí a celkovou rétorickou dovedností ve vztahu k posluchačům.

Preventivní program pro děti z mateřských škol

Jak se chovat k neznámým lidem, tedy co mám dělat, když mne osloví cizí člověk? Na koho se mám obrátit, když se ztratím? Můžu si domů odnést cizí hračku? Můžu si pohladit cizího pejska?
Na všechny tyto otázky, i mnoho dalších, se děti dozví odpověď při „prvním setkání“ s preventistou Městské policie Kolín. Pomocí jednoduchých scének si také děti vyzkouší vhodné reakce na rizikové situace a zábavnou formou, za pomoci pohádkových postav, také základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích.

Preventivní programy pro žáky 1. stupně ZŠ

1. třída – Prvňáčci v „bezpečí a nebezpečí“

Cílem besed je upozornit děti na rizikové situace, se kterými se mohou setkat v době, kdy jsou bez dozoru rodičů, ať už v domácím nebo venkovním prostředí.
Na úvod je krátce představena práce městské policie, děti se budou aktivně zapojovat do nově připraveného preventivního programu a osvojovat si tak správné návyky bezpečného chování v situacích každodenního života.
Z několikaleté zkušenosti bývají besedy dětmi velmi dobře přijímány, velmi rády se také zapojují do připravených her a aktivit. Velmi pozitivní je to, že si i tomto věku uvědomují, že i jako chodci a cyklisté musí základní pravidla v dopravě znát a dodržovat je.

Za odměnu si všichni prvňáčci opět odnesou pracovní listy „Dráčkův bezpečníček“. Preventivní materiály, které vytvořila str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, byly za přispění vedení města Kolína, vydány v celkovém počtu 8.000 ks již ve 3. dotisku.
Pracovní listy seznamují děti s riziky dnešní doby a vštěpují jim zásady bezpečného chování, děti si tak zopakují to, co se dozvěděli při preventivní besedě.

5. třída

Žáci se v preventivní přednáškové činnosti dozvědí, proč vznikla pravidla, kdo dohlíží na dodržování zákonů a Obecně závazných vyhlášek i to, co může následovat, když je člověk poruší.
Součástí besed je seznámení žáků se skutečnými událostmi, které se, z důvodu porušení zákona a nedodržení pravidel, zde ve městě staly.
Při besedě bude preventistou opět využita nová edukační pomůcka – tzv. „Drogový kufr“, která se v minulosti při besedách velmi osvědčila. Jeho obsahem jsou velmi zdařilé atrapy tzv. „jiných návykových látek“.
Přednášková činnost Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín se nezabývá konkrétní trestnou činností – tzv. „drogovou problematikou“.
Žákům bude vysvětleno, na konkrétních případech, jaký má toto závislostní chování dopad.
Toto téma má svoje heslo: „Nebudeme Ti říkat neber, ukážeme Ti, jak dopadneš, když brát budeš“.

Preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ

Cílem preventivních besed, určených pro tuto věkovou kategorii, je předat žákům potřebné informace o formách a následcích protiprávního jednání.
Zdůraznit, že s přibývajícím věkem získávají nejen další práva, ale zároveň roste i jejich odpovědnost při dodržování zákonů a povinností.
Preventista musí klást důraz na důležité informace a nabídnout žákům praktické rady a doporučení, jak se zachovat, aby k porušení zákonných povinností nedošlo. Je třeba zdůraznit především to, jak se může toto porušení zákonů tzv. „promítnout“ v jejich dalším životě (vliv na výběr povolání, zdravotní stav, sociální vazby apod.) a ovlivnit tak jejich budoucnost.

Důležité je navázání důvěry mezi preventistou a žákem, nejen pozitivním přístupem. Pokud situace dovolí, tak i vhodně použitý humor „může bourat případné bariéry“. V neposlední řadě i to, že se besedy MP Kolín na kolínských školách uskutečňují již mnoho let a děti tak vědí, že se strážníků nemusí bát a mohou se na ně obrátit s žádostí o pomoc.
Také na druhém stupni kolínských základních škol bude nadále využívána edukační pomůcka – tzv. „Drogový kufr“, jako názorný výukový materiál ohledně závislostního chování.

Spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví – akce pro seniory

Besedy + akce pro seniory

Městská policie Kolín nezapomíná ani na své nejstarší obyvatele, kteří patří k té nejvíce z ohrožených skupin občanů. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví jsou uskutečňovány zejména besedy pro členy kolínských Klubů seniorů. Obsahem společných setkání je zaměření se právě na bezpečí našich nejstarších obyvatel, s důrazem na nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat.
Nikdo z nás nemůže ovlivnit rozhodnutí zloděje, který se na ulici někoho pokusí okrást. Takové případy se bohužel stávají a málo kdy rozhoduje věk oběti. Avšak to, s kým se dá člověk do řeči, když ho osloví neznámý člověk, popřípadě to, koho si vpustí do svého obydlí, to již ovlivnit lze. Důrazné „NE“ je v těchto případech na místě.

Městská policie Kolín se spolupodílí na organizaci vybraných akcí, které pořádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro kolínské seniory. Jedná se o výlety „po krásách naší vlasti“, o které je mezi aktivními seniory velký zájem.

 

 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1241617 |