Mimořádné situace možné pro vznik v Kolíně

Z analýzy rizik HZS územního odboru Kolín vyplývá, že na území ORP Kolín mohou nastat tyto mimořádné událostí:
 
Vichřice – je extrémně silný vítr, který způsobuje velké škody, ohrožuje životy, zdraví a majetek. Nejčastěji poškozuje lesní porosty a střechy domů. Rychlost proudění vzduchu jsou udávány v km/hod. Z hlediska účinku je Beafortovou stupnicí členěn na 12 stupňů. Pro vichřici je vymezen stupeň 9. – 65,9 – 77,4 km/h. Na území Kolína se v minulosti prohnala např. vichřice Kyrill, která zapříčinila vyhlášení krizového stavu pro Středočeský kraj. O možném aktuálním nebezpečí se můžete blíže informovat na stránkách ČHMÚ
 
Znečištění životního prostředí – např. únik nebezpečných látek do řeky Labe, znečišťování ovzduší
 
Výbuchy – Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. Tato prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch může být spojen s únikem plynu či jiných chemických látek v provozních závodech.

Únik nebezpečných látek – nebezpečné látky jsou takové, které jsou hrozbou pro životy, zdraví a majetek se dostávají do nežádoucího prostoru nejčastěji únikem
 
Dopravní nehody – jedna z nejběžnějších mimořádných událostí, Dopravní nehoda je nepředvídaná kolize jednoho nebo více dopravních prostředků, při níž dojde ke hmotné škodě nebo ke zranění osob. Obvykle se termínem dopravní nehoda označuje nehoda v provozu na pozemních komunikacích. Aktuální informace o dopravních nehodách.

Epidemie je hromadný výskyt infekční nemoci, který je omezen místně i časově. Prevencí jsou základní hygienická pravidla a jejich dodržování. Viz. Krajská hygienická stanice

Epizootie je hromadná nákaza zvířat, která je omezena místně i časově. Viz. Státní veterinární správa

Teroristická hrozba - terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů.

Povodně – členíme na přirozené a zvláštní. Přirozené povodně vznikají především v důsledku vydatných dešťů nebo přirozeného zvýšení hladiny např. táním sněhu. Právě přirozené jsou pro Kolín pravděpodobné. Aktuální informace o hladinách jednotlivých řek na území ČR lze sledovat na stránkách ČHMÚ

Pro názornost jsou zde uvedeny mapky se zátopovými zónami okolí Kolína. 
Na území ORP Kolín se nachází 1 objekt, který je ve smyslu zákona 224/2015 Sb. zařazen do skupiny „B“ – jedná se o podnik zpracovávající či skladující velké množství nebezpečných chemických látek (Krajský úřad Středočeského kraje stanovuje pro tyto objekty zónu havarijního plánování a zpracovává vnější havarijní plán):
  • a.s. LZ Draslovka, Kolín
Pro obyvatele žijící v blízkosti tohoto objektu byly vydány informační brožurky.

 
 Město Kolín logo
Městská policie Kolín
logo-HZS
logo-policie ČR

Odběr novinek

Přejete si zasílat nové zprávy do Vaší e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat k odběru novinek a určit si,
jaká témata a oblasti Kolína Vás zajímají...

  Celkový počet uživatelů: 1413176 |